+

Adatvédelmi tájékoztató

1. Általános tudnivalók

A Fami-Stat Kft. (LARGEprint.hu) tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tartalmazza, hogy a Fami-Stat Kft. milyen vásárlói információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel, az érintett hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Fami-Stat Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

 

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap felkeresése során a Fami-Stat Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Fami-Stat Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Fami-Stat Kft. az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelmét biztosító, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Csak abban az esetben továbbítjuk az adataidat harmadik személynek, ha ahhoz hozzájárulsz, hozzájárulásod nélkül pedig akkor, ha azt törvényi felhatalmazás alapján hatóság, vagy bíróság elrendeli.
Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhetsz arról, hogy mely adatokat tároljuk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás.

 

3. Biztonság

A Fami-Stat Kft. az általad szolgáltatott adatokat biztonságosan kezeli, valamint mindent megtesz azok elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

A Fami-Stat Kft. azon szerződéses partnerei, akik a Fami-Stat Kft. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül (pl. futárszolgálat) – a Te hozzájárulásod, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 

4. Gyermekek személyes adatai

A Fami-Stat Kft-nek nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot felvenni, rögzíteni. Amennyiben 14 éven aluli gyermek törvényes képviselője (szülője vagy gyámja) tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat adott át a Fami-Stat Kft-nek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 6. pontjában felsorolt címeken fordulhat a Fami-Stat Kft-hez. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

 

5. „Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Fami-Stat Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. „cookie”-kat használ. A „cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Te számítógéped merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt „cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheted a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt „cookie-kat” bármikor eltávolíthatod számítógépedről oly módon, hogy törlöd az átmeneti internet fájlokat. Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretnél megtudni, tájékozódj böngészőprogramod Súgó menüpontjában.

 

6. Személyes adataid módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Fami-Stat Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. A Fami-Stat Kft. gondoskodik arról, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Természetesen Te is bármikor kérheted személyes adataid törlését a nyilvántartásból, arra is jogosult vagy, hogy bármikor visszavond személyes adataid további kezelésére vonatkozó hozzájárulásodat (ezek részleteit lásd a lenti, jogokról, és jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatásban). Amennyiben adataid törlését kéred, vagy ha személyes adataiddal kapcsolatban bármilyen kérdésed merülne fel, fordulj hozzánk levélben vagy e-mailben az alábbi címeken. Kérjük akkor is lépj kapcsolatba velünk, ha tudni szeretnéd, hogy szerepelnek-e adatok veled kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseidnek.

Amennyiben tájékozódni szeretnél arról, hogy a Fami-Stat Kft. milyen adatokat és milyen módon kezel Veled kapcsolatban, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén az alábbi címek valamelyikén keress fel bennünket.

Fami-Stat Kft. központi iroda

5123 Jászárokszállás
Jákó utca 8.
Tel.: +36 30 538 3345
E-mail: info@famistat.hu

Az érintettek jogai, és jogorvoslati lehetőségei az Infotv. alapján:

Az érintett kérelmezheti a Fami-Stat Kft-nél, mint adatkezelőnél (a továbbiakban: adatkezelő):
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság, vagy NAIH) fordulás lehetőségéről.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

7. Facebook Plug-in bővítmények

A honlapon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. CaliforniaAve, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.

Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a honlap valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, az általad használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a képernyődön. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kapsz arról, hogy Ön a honlap mely részét látogattad meg.

Amennyiben Te csatlakoztál a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be vagy jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli a Te saját Facebook felhasználói oldaladhoz. Amennyiben használod valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Te Facebook felhasználói oldaladdal kapcsolatban.

A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adataid védelméhez fűződő jogaidról és ezzel kapcsolatos lehetőségeidről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában (http://www.facebook.com/policy.php) érhetőek el.
Amennyiben el kívánod kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje a Facebook felhasználói oldaladhoz a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkezned a Facebook-ról.

 

AZ ADATKEZELÉSÉRT FELELŐS:

Fami-Stat Kft.
Székhely: 5123 Jászárokszállás, Jákó utca 8.
Cégjegyzékszám: 16-09-015700
Adószám: 24882925-2-16

Nyereményjátékok adatkezelésével kapcsolatos nyilvántartási szám: NAIH-75033/2014.

A Viltor webáruházrendszer (Paller Endre e.v.) felelős a largeprint.hu felhasználóinak adatkezeléséért. Nyilvántartási szám: NAIH-60255/2012.

Kapcsolat

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.